Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»OSVEŽI SE IN ZADENI«

AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. in Cedevito vam podarjata več kot 285 poletnih nagrad

  

ORGANIZATOR 

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVEŽI SE IN ZADENI« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. in Cedevito vam podarjata različne poletne nagrade.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876 (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264.

Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na socialnem omrežju Facebook- https://www.facebook.com/molslo/.

 

NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija pijače Cedevita in blagovnih znamk podjetja MOL Slovenija d.o.o.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

3. člen

Nagradna igra traja od 12.7.2022 do vključno do 31.8.2022 do 24.00 ure in poteka izključno na socialnem omrežju Facebook podjetja MOL Slovenija d.o.o.

 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

 4.1       V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

 4.2      V nagradni igri lahko sodelujete tako, da komentirate pod tedenskimi Cedevita objavami v skladu z navodili, objavljenimi v objavi tistega tedna.

 4.3      S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

  

NAGRADNI SKLAD

5. člen

 5.1 Sklad nagrad vsebuje:

  • Tedenske nagrade: 70 Powerbankov, 15 Bluetooth zvočnikov in 100 piknik odejic Cedevita

 Vsak teden bomo izmed sodelujočih izžrebali tiste, ki dobijo eno ali več od izbranih nagrad.

  

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

  

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen

 6.1 Žrebanje nagrad bo potekalo interno, na tedenskem nivoju. O nagrajencih bo odločil elektronski žreb, s pomočjo aplikacije Random. Tedenska žrebanja bodo izvedena vsak petek do 12. ure in objavljena do 16. ure.

 

7. člen

 7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

  

DOBITNIKI NAGRAD 

8. člen

 Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na Facebook strani podjetja MOL Slovenija, po žrebanju do 16. ure.

 Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25 % za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine.

 

PREVZEM NAGRAD

9. člen

 9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30-ih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil.

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4 Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec:

  • V roku 8-ih dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
  • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način,
  • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje,
  • Nagrade ne prevzame v roku 14-ih dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru,
  • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 

VARSTVO PODATKOV  

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

 

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

  

Maribor, dne, 12.7.2022

 

Organizator za MOL Slovenija, d.o.o. in Cedevito:

Agencija Novelus, d.o.o.

 

×