Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»POSTANI ČLAN MOL LOYALTY«

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »POSTANI ČLAN MOL LOYALTY«
»ANMI d.o.o. v sodelovanju s podjetjem MOL Slovenija d.o.o. vam ob registraciji v program MOL
Loyalty podarja VIP status v programu«, katere organizator je ANMI d.o.o., Ljubljanska ulica 42, 2000
Maribor, matična številka: 9111824000, ID za DDV: SI: 56772696 (v nadaljevanju organizator) v
sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6, 9000 Murska Sobota, matična številka:
5952441000, ID za DDV: SI: 88362264.
Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.
Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu mol.si/si/o-nas/medijsko-
sredisce/sporocila-za-javnost/#2023-05-04-postani-clan-mol-loyalty.
NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je pridobivanje novih članov v program zvestobe MOL Loyalty.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 6. 5. 2023 do vključno 31. 5. 2023 do 23.59.
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki se registrirajo v program zvestobe MOL
Loyalty in vpišejo referenčno kodo APPMOL.
4.1.1 Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani
držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let.
Uslužbenci v podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL ter njihovi najbližji
sorodniki (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo v stranski črti do vštetega četrtega
kolena, vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z MOL-om povezanih pravnih
oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali,
ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore oziroma povezave s strani zgoraj omenjenih. Vsaka
takšna prijava šteje za neveljavno. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan s podjetjem
MOL Slovenija d.o.o., se mu nagrada ne podeli.
4.1.3 Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Stran 2 od 4

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z mobilno aplikacijo MOL Loyalty, ki jo sodelujoči
morajo imeti naloženo na svojih mobilnih telefonih (iOs ali Android).
4.2.1 Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v
nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo.
4.2.2 Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi tako, da posameznik na naslov ANMI d.o.o.,
Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor oziroma Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pošlje zgodbo ali mnenje v obsegu 400-
500 znakov brez presledkov na temo: »Kaj mi prinaša članstvo v programu MOL Loyalty?«. Dopis
mora vsebovati tudi sledeče osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko številko,
elektronski naslov in naslov prebivališča. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo poslali dopis po pošti v
obdobju od 6. 5. 2023 do 31. 5. 2023. Šteje se datum poštnega pečata oziroma datum prejete
elektronske pošte. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več
upoštevali. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.
4.3 S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili nagradne
igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja.
Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.
NAGRADNI SKLAD

5. člen
5.1 V nagradni igri bodo skupno podeljene nagrade:
 5x VIP status v programi zvestobe MOL Loyalty, ki prinaša:
 Popust na Premium gorivo 0,07 EUR/liter
 Popust na standardna goriva EVO 0,03 EUR/liter
 Nadgradnja storitve programa avtopranja
 Razna ostala darila tekom trajanja statusa

Vse nagrade se podelijo po koncu trajanja nagradne igre.
5.2 Nagrado posameznemu nagrajencu podeli Organizator nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva
ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati
njene denarne protivrednosti.
Nagrajenec prejme nagrado najkasneje v roku 30 dni po zaključku nagradne igre.
5.4 Organizatorjeve odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade
so neprenosljive in nespremenljive.
5.5 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem
materialu so simbolične narave.
ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

6.1 Žrebanje se izvede dne 5. 6. 2023 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne
igre.

7. člen

7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja,
skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila

Stran 3 od 4

Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv
ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

8.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo v svojo aplikacijo MOL Loyalty
VIP status v 30 dneh od datuma žrebanja.
8.2 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati
za drugo nagrado.
8.3 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku, se izvede
ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni
odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni
prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
VARSTVO PODATKOV

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov
(GDPR).
11.2 Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki o
nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so
bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre
(npr. registrska številka), se izbriše po koncu nagradne igre.
11.3 S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da Organizator, kot tudi
organizatorjevi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih
medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre in podelitve nagrade (ime, priimek, kraj
bivanja, email, …).
11.4 Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga in informatike pri
organizatorju nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave
ali izbris na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti
podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

Stran 4 od 4

11.5 Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v
skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter da jih ne bo
posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem. Sodelujoči je seznanjen in se
izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih
podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.
11.6 S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Organizatorja, kot tudi uporabo vseh fotografij,
posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na njunih spletnih straneh in v vseh drugih medijih.
KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom
sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletni
strani mol.si/si/o-nas/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/#2023-05-04-postani-clan-mol-loyalty.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene
narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.
Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno
stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

13. člen

DODATNE IFNROMACIJE o nagradni igri
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo
ustvarja. O spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih
straneh.

Maribor dne, 6. 5. 2023

Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:
ANMI, d.o.o.

×