Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

Filtriranje novic glede na datum:

Filtriranje novic glede na ključno besedo:

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO«

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO«

AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva MOL EVO. 

 

ORGANIZATOR 

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876  (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264. 

Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju. 

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na spletni strani www.zadenigorivo.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija goriva MOL EVO, blagovne znamke v lasti Skupine MOL, ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 1.12.2020 do vključno do 30.01.2021 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju MOL Slovenija d.o.o. 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si ali www.novelus.eu. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z minimalnim točenjem vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici MOL Slovenija d.o.o. toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani www.zadenigorivo.si, je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo iztočenih vsaj 20 litrov goriva.

4.3 S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. 

 

NAGRADNI SKLAD 

5. člen

5.1 Sklad nagrad vsebuje: 

GLAVNA NAGRADA: 1 x eno leto goriva MOL EVO (nagrada je izračunana glede na povprečno porabo goriva osebnega vozila v Sloveniji na podlagi podatkov statističnega urada na povezavi https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/1815420S.px/ in znaša 850 €. Nagrada se bo podelila v obliki darilnih bonov)

1x vračilo 3-kratnega zneska vašega računa ob točenju premium goriva 

5 x 100 EUR darilni boni za bencinske servise MOL (darilni bon velja tako za nakup goriva kot ostalih izdelkov v trgovini in Fresh Corner kotičkih)

5 x 50 € darilni set za nego avtomobila

4 x1.000 dodatnih točk zvestobe na vašo MOL FOR ME kartico (nagrada ne presega 42 EUR)

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave. 

 

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen

6.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi izpolnjenimi spletnimi prijavami. 

Glavno žrebanje se izvede 11.02.2021 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre. 

7. člen

7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

DOBITNIKI NAGRAD 

8. člen

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov. 

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25% za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. 

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine. 

 

PREVZEM NAGRAD 

9. člen

9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade v 30-ih dneh od datuma žrebanja, bodisi na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju, bodisi kot osebni prevzem na izbranem bencinskem servisu MOL – distribucija nagrade je odvisna od tipa podeljene nagrade. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. 

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo. 

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4 V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke: 

 • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • Davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva). 

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko. 

9.5 Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec: 

 • V roku 8 dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
 • Ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
 • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način, 
 • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje, 
 • Nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru, 
 • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. 

VARSTVO PODATKOV 

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

KONČNE DOLOČBE 

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.mol.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.Maribor, dne, 1.12. 2020
Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:

Agencija Novelus, d.o.o. 

Nagrajenci akcije »OSVOJI JO«

ČESTITAMO!

Zaključili smo z našo akcijo »OSVOJI JO«, kjer ste vsi, ki ste v mesecu oktobru 2020 z nami praznovali mesec kave, imeli priložnost osvojiti povsem novo Vespo Primavera. Hvala vsem, ki ste sodelovali in še posebne čestitke KAJI NOVAK, ki je osvojila svoje novo motorno vozilo. Seznam nagrajencem za vse osvojene nagrade se nahaja  spodaj, prav vsi pa boste obveščeni o nagradi tudi po elektronski pošti. Prosimo vas, da nam v zasebno sporočilo najkasneje v 30-ih dneh javite, ime in priimek, naslov, številko računa, ki ga hranite, in davčno številko.

Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem, vabimo pa vas, da spremljate našo nagradno igro ob mesecu zvestobe, kjer vaše zbrane točke v novembru meseca decembra pomnožimo tudi do 5-krat!

 

50x 1KG KAVE

1

Borut Mraz

2

Adrijana Kovacevic

3

Sabina Lovrenčič

4

Jožica Kovačič

5

Danilo Hozjan

6

Urban Strenčan

7

Tatjana Grebenc

8

Marija Melanšek

9

BOGDAN DEČMAN

10

Marjetka Pirš

11

Franc Žnidaršič

12

Matic Zamuda

13

Ines Dobnik

14

Marta Dimic

15

zdravko cepe

16

NATAŠA KOVAČ

17

Aleš Pajtler

18

Asja Flamiš

19

Marta Dimic

20

Sabina Lovrenčič

21

Mate Bračič

22

Tjaša Ozimek

23

Patrizia Juric

24

Jožica Kovačič

25

Aleš Ameršek

26

Borut Mraz

27

Sabina Lovrenčič

28

NATAŠA KOVAČ

29

Aleš Pajtler

30

Borut Mraz

31

JOŽE GALIN

32

Sabina Lovrenčič

33

Robert Šajher

34

Mitja Bogataj

35

zorko kenda

36

Uroš Jazbec

37

Smiljan Temlin

38

jana andruščišen

39

Asja Flamiš

40

Katarina Kushnerova

41

Dušan Rituper

42

Vlasta Pisnik Majerič

43

Matej Potočnik

44

Robert Havli

45

Dejan Lamut

46

Gregor Ječnik

47

Hadzera Islamoska

48

Gregor Podkrajšek

49

Vesna Veber

50

Marko Čehovin

 

50X  FC OBSEK ZA KLJUČE

1

Neva Ketiš

2

TOMAZ GABOR

3

Aleš Ameršek

4

Blaž Gerenčer

5

Nejc Pajmon

6

Tamara Čuček

7

NATAŠA KOVAČ

8

Dušan Rituper

9

Roman Arh

10

Viljemka Urnaut

11

Borut Mraz

12

Iztok Živko

13

Marija Melanšek

14

Aleš Pajtler

15

Karin Kočevar

16

Ivo Kalazić

17

Aleš Ameršek

18

Jože Arzenšek

19

Merisa Amidžić

20

Elvis Marc

21

Butala  Leopold

22

Borut Mraz

23

Aleš Ameršek

24

Borut Mraz

25

Klavdija Plohl

26

Gabrijela Bauman

27

Ivo Kalazić

28

Aleš Pajtler

29

Diana Roškar

30

Jožica Kovačič

31

dejan kaisersberger

32

Sašo Bračič

33

Danilo Hozjan

34

Marika Enci

35

Bojan Miško

36

Borut Veselko

37

Aleš Pajtler

38

Karmen Patty Lah

39

Danilo Hozjan

40

ALEŠ MAJCENIČ

41

Vesna Veber

42

Bogomir Breskoč

43

Elvira  Vukojević

44

Avguštin

45

Merisa Amidžić

46

Borut Mraz

47

Aleš Pajtler

48

Aleš Ameršek

49

Suzana Panker

50

Dušan Rituper

 

30X KERAMIČNA SKODELICA FC

1

Borut Mraz

2

Lidija BAJT

3

Gabrijela Bauman

4

Leonida Vogrinec Kolman

5

Anja Kranjc

6

Butala  Leopold

7

Matej Rupar

8

Boštjan Ožanič

9

Nina Mitrovic

10

TANJA ZADRGAL

11

Manca Hrastovec

12

Ciglar Štefan

13

ALEŠ MAJCENIČ

14

Hadzera Islamoska

15

damijana poznič pikl

16

JOŽE GALIN

17

Ciglar Štefan

18

Dušan Rituper

19

Aleš Ameršek

20

Borut Mraz

21

Sabina Lovrenčič

22

Sabina Lavrič

23

Klemen plaznik

24

Karin Kočevar

25

Matija Debelak

26

Borut Mraz

27

Dušan Gornik

28

Iztok lubej

29

Saška Stanojević

30

Saša Karas

 

1X KAVNI AVTOMAT

ZMAGOVALEC

Jože Marinič

 

1x VESPA PRIMAVERA

ZMAGOVALKA

Kaja Novak

Preizkusite naše kakovostno premium gorivo MOL EVO Diesel Plus

Od sedaj naprej boste lahko gorivo MOL EVO Diesel Plus točili na večjih bencinskih servisih MOL, po vsej Sloveniji.
 
Avtocestnima bencinskima servisoma Pince in Lormanje, smo dodali še naslednje bencinske servise MOL izven avtocest: Kranj, Logatec, Litija, Ribnica, Kočevje Ljubljanska, Celje Mariborska 111, Maribor – Tezno, Laško, Radlje ob Dravi, Šalovci, Hotiza, Arclin, Hoče, BTC Letališka, Senožeti, Celje Kidričeva, Lenart, Murska Sobota Lendavska, Murska Sobota Mala Nova, Rogaška Slatina ter Kidričevo.
 
Gorivo MOL EVO Diesel Plus omogoča:
 • Odličen učinek čiščenja in ohranjanja čistosti motorja s 25 % več MOL EVOTECH formule
 • Daljšo življenjsko dobo in boljšo zmogljivost motorja
 • Optimalno porabo in zaščito pred korozijo
Privoščite svojemu avtomobilu nekaj več in poskrbite za še daljšo življenjsko dobo njegovega motorja.

 

Več o gorivih MOL EVO si lahko prebereta na: evo.mol.si

Velika nagradna igra toči gorivo MOL EVO in odpelji MINIja domov

VELIKA NAGRADNA IGRA »TOČI GORIVO MOL EVO IN ODPELJI MINIja DOMOV« je zaključena‼️

V veliko veselje nam je, da smo s pomočjo strokovne komisije 7. septembra 2020 izžrebali srečne nagrajence za več kot 100 praktičnih nagrad. In kaj vse smo podeljevali? 30 darilnih bonov za gorivo v vrednosti 50 EUR, 20 setov za nego vozila v vrednosti 100 EUR in 50 x 500 točk zvestobe na kartico zvestobe MOL FOR ME. Glavna nagrada je bila nov avtomobil MINI COOPER. 

V nagradno igro se je prijavilo več kot 23.000 sodelujočih in elektronski žreb je za ponosno lastnico novega MINI-ja izbral:

KLARO JERMAN!

Nova lastnica rdečega MINIJA nam je že predložila kopijo original računa, kar pomeni, da se bo kmalu po cesti zapeljala s  svojim novim jeklenim konjičkom. O predaji vozila in veselju, ko bo prejela ključ, vas kmalu obvestimo. 

Čestitamo tudi vsem ostalim nagrajencem in prosimo, če se nam javite preko zasebnega sporočila z imenom in priimkom, poštnim naslovom in kopijo vašega MOL računa.

Hvala tudi vsem ostalim sodelujočim, katerim zvezde tokrat niso bile naklonjene, se pa zato ponovno kmalu srečamo na naslednji MOL nagradni igri! 

 

DARILNI BONI ZA GORIVO

 1. Kaja Novak
 2. Zala Lapič
 3. Tia Ogrin
 4. Vanja Rapuš
 5. Klementina Slemenšek
 6. Nika Bratovič
 7. Asja Flamiš
 8. Aleksandra Senčar
 9. CARMEN URH
 10. Lucija Pecko
 11. Mojra Medved
 12. Klavdija Kopač Zagožen
 13. Petra Feldin
 14. Eva Gombač
 15. Tomaž Jeraj
 16. Matej Večko
 17. Mladen Jović
 18. Janez Kolša
 19. Tina Mežek
 20. Metod Škarja
 21. Andreja Rogan Lajovic
 22. Maruša Boršič
 23. Samo Kraker Škulj
 24. Snežana Skorobrijin Jesenšek
 25. Andreja Petrovčič
 26. Mojka Budihna
 27. Sara Moškon
 28. Lara Kunstič
 29. Kaja Luskovec
 30. Babić Vjekoslav

 

SET ZA VOZILO

 1. Igor Pučko
 2. Marko Nolimal
 3. Ela Štumberger
 4. Matic Rogan
 5. Franc Gril
 6. Viktor Erzar
 7. Andreja Ličer Čehovin
 8. Nermin Hajder
 9. Gašper Novak
 10. Klemen Bobnič
 11. Kaja Novak
 12. Maja Matešič
 13. Sara Paher
 14. zoran lah
 15. Hermina Lamovšek
 16. Zdenka Štraus
 17. Danilo Kure
 18. Cvetka Černigoj
 19. Monika Škalič
 20. Mateja Knaus

 

TOČKE ZVESTOBE

 1. Matic Albreht
 2. Primož širnik
 3. Peter Bregantič
 4. Tilen Kalteneker
 5. Franjo Žvegler
 6. Natasa Marinc
 7. Miran Jelenko
 8. Monika Belej
 9. Stojan Širok
 10. Darko Vasić
 11. Denis Burzic
 12. Peter Levstek
 13. Nada Hribernik
 14. Vida Glaser
 15. Jožica Ulamec
 16. Fritzenwanker Rudolf
 17. Milan Strnad
 18. Vladimir Kotnik
 19. Dušana Mamlić
 20. Emil Kern
 21. Andrej Firm
 22. Milan Strnad
 23. Larisa Šegula
 24. Danijel Turnar
 25. Sabina Lešek
 26. Franc Trunk
 27. Drago Bregar
 28. Vladimir Mirkovič
 29. Anton Gobec
 30. Jože Pintar
 31. Hrovat Sergej
 32. Simona Zorko
 33. Saša Kovačič
 34. Viktor Zupančič
 35. Špela Kolarič
 36. Suzana Brežnik
 37. Petra Bergles
 38. Katja Kaiser
 39. Veronika Tambolaš
 40. Janko Lah
 41. Mirko Stopar
 42. Primož Kastelic
 43. Simon Koren
 44. Irena Mikulič
 45. Janko Novak
 46. Lučka Lujanac
 47. Toni Naglič
 48. Urban Vidovič
 49. Anton Podhraški
 50. Urška Reberšak

 

 

MOL  je v Pakistanu v bloku TAL odkril plin in kondenzate

 • MOL je kot operater odkril velike rezerve plina in kondenzata v Pakistanu.  
 • To je že trinajsto odkritje MOL-a v Pakistanu, v zadnjih 21-ih letih, odkar je podjetje prisotno v državi.
 • MOL Pakistan je zelo uspešen upravljavec in pomembno prispeva k energetski varnosti v Pakistanu, poleg tega pa zaposluje več kot 400 ljudi. 
 • To je že drugič v zadnjih 3 mesecih, ko je MOL odkril rezerve ogljikovodika - v marcu 2020 je MOL Norge odkril nafto in plin v Severnem morju.
 • MOL si prizadeva, da bi se njegov oddelek za Raziskave in Proizvodnjo preoblikoval v mednarodno platformo, novo odkritje pa to ambicijo še dodatno krepi.

 

BUDIMPEŠTA, 16. julij 2020 - MOL, kot upravljavec bloka TAL v Pakistanu, odkril nove kondenzate in plin. To za podjetje predstavlja trinajsto odkritje v Pakistanu in deseto odkritje v bloku TAL.

MOL že 21 let dokazano uspešno posluje v Pakistanu v Upstream sektorju in ima poslovne deleže v štirih blokih. Od leta 2000 je MOL v Pakistanu odkril 13 naftnih, plinskih in kondenzatnih najdišč ter več kot 400 milijonov boe (tj. sod ekvivalenta nafte) rezerv ogljikovodikov. Kot operativni delničar je MOL realiziral 89 mboepd (tj. tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan) bruto proizvodnje (v prvem četrtletju 2020) v bloku TAL, enem največjih blokov za proizvodnjo ogljikovodikov v državi, kjer ima MOL 8.4 % delež.

MOL-ovi partnerji v konzorciju skupnega projekta so OGDCL, PPL, POL in GHPL. MOL Pakistan je v državi drugi največji proizvajalec LPG-ja, surove nafte in kondenzatov. Kot upravljavec trenutno zagotavlja okrog 9 % potreb po zemeljskem plinu v Pakistanu, 25 % potreb po nafti in kondenzatu ter 22 % potreb po LPG-ju. 

Kot operativni delničar je MOL realiziral 89 mboepd (tj. tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan) bruto proizvodnje (v prvem četrtletju 2020) v bloku TAL, enem največjih blokov za proizvodnjo ogljikovodikov v državi, kjer ima MOL 8.4% delež.  

Tokrat so še posebej ponosni, da je raziskovalna vrtina Mamikhel South-1 23. maja 2020 uspešno dosegla skupno globino 4.939 m. Ob testiranju pretoka nafte in kondenzatov iz vrtine iz formacije Lockhart & Hangu, s pretokom 6.516 boepd (tj. sodčkov ekvivalenta nafte na dan) (16.12 MMscf/d in 3.240 bpd kot sledi), s pretočnim tlakom v vrtini 4,476 PSI pri 32/64”. Nadaljnje testiranje vrtine je v teku.    

Dr. Berislav Gašo, izvršni podpredsednik za Raziskave in Proizvodnjo Skupine MOL, je ob tem povedal:  

“Z veseljem sporočam, da smo v Pakistanu odkrili še eno najdišče. To novo odkritje je zmanjšalo tveganje za raziskovanje globljega najdišča bloka TAL, kar je privedlo do novih priložnosti. Mamikhel South-1 odkritje bo pomagalo tudi izboljšati energetsko varnost države iz domačih virov. Zahvaljujemo se našim partnerskim podjetjem v skupnem projektu ter vladi Pakistana za njihovo stalno podporo.” 

MOL si prizadeva, da bi se njegov oddelek za Raziskave in Proizvodnjo preoblikoval v mednarodno platformo, novo odkritje pa to ambicijo še dodatno krepi. Trenutno je Skupina MOL na področju Upstream-a prisotna v 14-ih državah in ima proizvodnjo v 9-ih državah. Poleg svoje ključne regije, Srednje & Vzhodne Evrope (Madžarska in Hrvaška), je MOL prisoten in ima partnerstva tudi v regiji CIS (Rusija, Kazahstan, Azerbajdžan), na Bližnjem vzhodu, Afriki in Pakistanu kot tudi območje Severnega morja (Združeno kraljestvo, Norveška). 

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri "Toči gorivo MOL EVO in odpelji Minija domov"

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »TOČI GORIVO MOL EVO IN ODPELJI MINIJA DOMOV« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata Minija.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876 (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264. Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na socialnem omrežju Facebook - https://www.facebook.com/molslo/.

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija goriva MOL EVO, blagovne znamke v lasti Skupine MOL, ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 1.07.2020 do vključno do 31.8.2020 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju MOL Slovenija d.o.o.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1  V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si ali www.novelus.eu. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja.. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2  Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Mol Slovenija toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani www.mol.si ali www.zadenimini.si ali pri blagajni je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre.

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Mol Slovenija toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani wwww.zadenimini.si ali pri blagajni je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo iztočenih vsaj 20 litrov goriva.

4.3  S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD

5. člen

5.1  Sklad nagrad vsebuje:

 • 30 x DARILNI BON ZA GORIVO v vrednosti 50 eur
 • 20x 100 € SET ZA NEGO VOZILA
 • 50 x 500 DODATNIH TOČK ZVESTOBE (nagrada ne presega 42 EUR)
 • GLAVNA NAGRADA: 1x avtomobil MINI Cooper v vrednosti 22.909 € z ddv.

5.2  Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

6.1  Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi izpolnjenimi kuponi.

Glavno žrebanje se izvede 7.9.2020 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

7. člen

7.1  O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

7.2  Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD

8. člen

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno po pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25% za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine.

PREVZEM NAGRAD

9. člen

9.1  Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. Glavna nagrada bo dobitniku vročena osebno, o načinu predaje bo dobitnik natančno obveščen.

9.2  Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3  S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4  V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke:

 • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko.

9.5  Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec:

 • V roku 8 dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
 • Ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
 • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način,
 • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje,
 • Nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru,
 • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6  Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7  V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV

11. člen

11.1  Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2  Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1  Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.mol.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, dne, 11.06.2020

Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:
Agencija Novelus, d.o.o.

Skupina MOL zagotavlja nenehno varnost oskrbovanja z optimiziranimi poslovnimi in finančnimi ukrepi

 • Skupina MOL je implementirala zdravstvene, varnostne, poslovne in finančne ukrepe v odziv na pandemijo COVID-19 in ekonomsko situacijo
 • Poslovanje in proizvodnja se nemoteno nadaljujeta z optimiziranimi poslovnimi načrti in proizvedenimi količinami kjerkoli je to potrebno

8. april 2020Skupina MOL je implementirala ukrepe ne samo, da bi zmanjšala vpliv trenutne situacije na Skupino, ampak tudi zato, da bo Skupina MOL prišla iz krize še močnejša. Družba se osredotoča na zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih, prilagoditvi poslovanja, da se minimizira širjenje koronavirusa in prilagoditvi proizvedenih količin trenutnemu tržnemu povpraševanju. Operativni in kapitalski izdatki se bodo zmanjšali z namenom ohranjanja sredstev in obvladovanju izzivajočih časov tudi v primeru dlje trajajoče krize.

Nenehno prilagajoča se spreminjajoči se situaciji, je Skupina MOL v preteklih nekaj tednih implementirala različne ukrepe in kreirala nove rešitve, da bi zmanjšala verjetnost okužbe pri zaposlenih in strankah. Ti preventivni ukrepi so v veljavi tako v maloprodaji kakor tudi v Downstream in Upstream lokacijah. Ukrepi  podpirajo socialno distanciranje, povečujejo ozaveščanje o pomenu higiene, zagotavljajo zaščitno opremo našim sodelavcem, vključujejo spremembe obratovalnih časov na prodajnih mestih, v obratih in lokacijah raziskav in razvoja Skupine MOL, vključujejo testiranje ključnih operativnih področjih in spodbujajo delo od doma kjerkoli je le-to možno.

COVID-19 ukrepi v različnih državah kjer posluje Skupina MOL vključujejo delne ali popolne omejitve ter znatno zmanjšanje ekonomskih aktivnosti v ključnih državah regije osrednje in vzhodne Evrope. Z namenom prilagoditi se tem razmeram, je Skupina MOL posodobila svoje finančne in poslovne načrte.

Zaradi negotovosti o trajanju in vplivu pandemije, ekstremne nestanovitnosti zunanjega okolja in nepredvidljivosti povpraševanja, je oziroma bo Skupina MOL

 • znižala svoj EBITDA načrt za leto 2020;
 • znižala porabo kapitala za okrog 25% na pod 1,5 milijarde USD v letu 2020, po revizij projektov in prestavitvi nebistvenih investicij;
 • zaključila celovito revizijo operativne porabe z namenom ohranjanje denarnih sredstev;
 • ohranila zadostno likvidnost tudi po zaključku transakcije z ACG, z okoli 2,0-2,5 milijarde USD, da bi odpravila potencialno dolgotrajnejšo krizo in izkoristila priložnosti, enkrat, ko se situacija povrne v normalno; in
 • v celoti zadržala dobiček po obdavčitvi od leta 2019, dokler se stanje ne normalizira, ko bodo morda izplačane kot dividende, če bi se delničarji tako odločili.

Zsolt Hernádi, Predsednik uprave Skupine MOL je povedal:

»Svet se sooča z izzivom brez primerjave. V zadnjih nekaj tednih so se naša življenja popolnoma spremenila. Čeprav je energetska industrija boljše pozicionirana za soočanje z gospodarskimi padci kot nekatere ostale, je prav tako vstopila v obdobje  negotovosti s kakršnim se verjetno še nikoli ni srečala, s scenariji, ki vključujejo ekstreme kakršne si je bilo težko predstavljati še nekaj tednov nazaj.

Skupina MOL je svojo prilagodljivost dokazala že mnogokrat prej; v preteklosti smo videli in premagali številne situacije. Dokazali smo, da smo sposobni uspešno poslovati v zelo nepredvidljivih zunanjih okoljih, zahvaljujoč naših visokokakovostnim sredstvom, našemu odpornemu, integriranemu poslovnemu modelu in najpomembnejše, naši predani, visoko strokovni ekipi. Skupina MOL vstopa v to težko obdobje v dobri formi – in prepričan sem, da bo iz njega prišla še močnejša ter zagotovo s pomembnimi lekcijami, ki se jih bomo naučili.

Na koncu vse pripelje do investicij v naš človeški kapital – do predanega dela skoraj 25.000 mojih sodelavcev. Imamo mnogo sredstev v številnih državah, ampak naši ljudje so ključ našega uspeha. Delamo in bomo delali vse kar je v naši moči, da zaščitimo njihovo zdravje, še posebej vseh tistih, ki morajo biti fizično prisotni na naših lokacijah, da bi zagotovili poslovno kontinuiteto ter varnost oskrbovanja.

Ponosen sem na moje sodelavce, ki so prišli do ideje, da bi našo proizvodnjo linijo za maziva zamenjali za proizvodnjo dezinfekcijskih tekočin. Če bi v normalnih časih to prav tako lahko bila dobra poslovna priložnost, je danes naša odgovornost, da podajmo inovativne ideje in rešitve, ki pripomorejo k zajezitvi širjenja virusa, varujejo naše zaposlene in podpirajo države ter lokalne skupnosti v državah kjer poslujemo. Osebno verjamem, da način kako se podjetje obnaša v krizi, pokaže njegov pravi karakter in moč. Skupina MOL je odločena biti vir stabilnosti v svetu negotovosti in bo znova dokazala, da ima mesto v »ligi prvakov« energetskih podjetij.«

Poslovne spremembe v ključnih poslovnih segmentih:

 • v segmentu Upstream (raziskave in proizvodnja) je bila v prvem četrtletju proizvodnja okrog 110 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Manjše povpraševanje po gorivih, polne skladiščne kapacitete in zmanjšan obseg obratovanja rafinerij, lahko privedejo do začasnega zmanjšanja proizvodnje na nekaterih naših mednarodnih lokacijah, kar se lahko potencialno izravna z večjo količino sodčkov zaradi nižje cene nafte. V luči negotovega makroekonomskega okolja, spreminjamo proizvodni načrt na 115-120 tisoč sodčkov ekvivalenta nafte na dan iz 120 tisoč sodčkov (vključujoč tudi 6-mesečni prispevek ACG lokacije). Uvedli smo niz akcij za prilagoditev izdatkov in portfelja.  
 • Downstream – omejitve v ključnih državah poslovanja se kažejo v rezultatih znatno nižjega povpraševanja za 20 – 40% v ključnih produktnih skupinah. Medtem ko je to ustvarilo izzive in potrebo po optimizaciji naših visokokakovostnih Downstream sredstev, izkoriščamo trenutno atraktivne marže z ohranjanjem delovanja naših rafinerij, četudi po nižjih cenah. Skupina MOL nadaljuje z zagotavljanjem varnosti pri oskrbi z naftnimi in kemijskimi proizvodi v vseh naših ključnih državah.
 • Storitve za kupce – maloprodaja. Po močnem poslovnem in finančnem uspehu v prvem četrtletju, je Skupina MOL zabeležila padec prodaje saj so meje zaprte in družbene aktivnosti omejene. Kot rezultat tega se Skupina MOL osredotoča na zanesljivo oskrbovanje v naši celotni mreži in na ohranjanje pozitivnega denarnega toka. Tudi tukaj so bili načrti za leto 2020 znižani, saj se ne ve kako dolgo bodo v veljavi ukrepi prepovedi ne-nujnih potovanj.

Družba MOL Norge odkrila nafto in plin v Severnem morju

MOL Norveška (MOL Norge AS), hčerinsko podjetje Skupine MOL in partnerska podjetja v skupnem projektu, so odkrili nafto in plin na naftnem polju, ki se nahaja 200 km zahodno od mesta Stavanger, v norveškem delu Severnega morja.

Raziskovanje je segalo 2.652 metrov pod gladino morja, nafta in plin pa sta bila odkrita v številnih formacijah in sta bila uspešno testirana za približno 3.463 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Potencialni viri v glavni formaciji so ocenjeni med 12 do 71 milijonov sodčkov ekvivalenta nafte in plina.

MOL Norge AS je s 40% je upravljalec licence 820S v imenu partnerjev Lundin Norway AS (40%), Wintershall Dea Norge AS (10%) in Pandion Energy AS (10%).

Skupina MOL je z delovanjem na Norveškem pričela leta 2015 s prevzemom 100% lastništva družbe Ithaca Petroleum Norge. Program raziskav se je začel leta 2018, raziskovalni portfelj na Norveškem pa je namenjen podpori zagotavljanju zamenjavam organskih rezerve za Skupino MOL.

Skupina MOL v iskanju najbolj nadarjenih diplomantov v programu GROWWW

 • Prijave v programu Growww so odprte do 24. aprila 2020
 • GROWWW je program za sveže diplomante in tiste z največ enim letom delovnih izkušenj, ki so pripravljeni začeti svojo kariero v enem največjih podjetij v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope
 • Od začetka programa v letu 2007 se je Skupini MOL v okviru programa GROWWW, pridružilo že več kot 2.100 nadarjenih diplomantov

5. marec 2020 – Skupina MOL je objavila začetek letošnjega programa GROWWW, nagrajenega programa za talente, ki svežim diplomantom omogoča edinstveno priložnost za začetek kariere v enem največjih podjetjih v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Preko programa Skupina MOL razvija nove generacije strokovnjakov, jim omogoča različne delovne izkušnje in jih pripravlja na poslovne izzive.

GROWWW ponuja več kot 130 delovnih mest na različnih področij, in sicer na področju inženiringa, ekonomije in poslovanja, IT, kot tudi na družbeno-socialnih področjih. Kandidati z največ enim letom delovnih izkušenj se lahko prijavilo na odprta delovna mesta tako na sedežu Skupine MOL v Budimpešti, kot tudi v članicah Skupine MOL v osmih različnih državah: v Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarski,  Poljski, Romuniji, na Slovaškem in Sloveniji.

Intenziven enoletni progam ponuja priložnost vpogleda v delovanje Skupine MOL na vseh poslovnih in splošnih področjih. Poleg učenja na delovnem mestu in obiskov različnih industrijskih lokacij Skupine MOL, bodo mladi strokovnjaki skozi strukturirano poslovno izobraževanje pridobili tudi specifično znanje industrije, kar ponuja tudi odlično priložnost za gradnjo strokovnih povezovanj, preko spoznavanja najvišjih vodij in strokovnjakov vseh strok. Vsak udeleženec ima podporo tudi s strani lastnega mentorja, ki nudi tako strokovno vodenje in povratne informacije, kot tudi pomoč pri prilagoditvi na dinamično, multikulturno delovno okolje.

»V obdobju zadnjih 13 let se je v sklopu programa GROWWW Skupini MOL pridružilo tisoče mladih talentov. Kar 80% udeležencev zaposlitvenega programa je še dandanes zaposlenih znotraj Skupine MOL. Zame osebno je rastoča priljubljenost našega programa za talente dokaz, da je Skupina MOL eno izmed najbolj atraktivnih in želenih podjetij za zaposlitev v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Kot globalno podjetje že vrsto let ponujamo možnost mladim talentom, da oblikujejo prihodnost našega podjetja s svežimi in iskrivimi idejami. Sedaj je res pravi čas, da se nam pridružijo, saj bodo lahko sodelovali v različnih inovativnih in trajnostnih projektih.«  - je povedala Zdravka Demeter Bubalo, Izvršna predsednica kadrovskega oddelka Skupine MOL.

V zadnjem desetletju je program GROWWW pridobil mednarodno prepoznavo in postal prepoznavni znak industrije z izjemnimi dosežki. Poleg visoke stopnje ohranitve talentov v podjetju se je tudi delež žensk med vsemi zaposlenimi v programu lani povišal na 40%, kar je visoko nad povprečjem naftno-plinske industrije.

Za več informacij o programu GROWWW obiščite spletno stran https://mol.si/si/zaposlitev/growww-program/

Skupina MOL z robustnimi rezultati lanskega leta več kot izpolnila svoje nadgrajene načrte

 • EBITDA 2019 je dosegel 2.44 milijarde USD, kar je več kot so znašali nadgrajeni načrti in kljub temu, da je večina makro dejavnikov v zadnjem četrtletju postala negativnih. EBITDA je bil 9% nižji v primerjavi s predhodnim letom.
 • Upstream proizvodnja je v četrtem četrtletju zrasla in je tako celoletna proizvodnja dosegla 111.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. EBITDA v segmentu Upstream je bil 17% nižji kot v letu 2018, primarno zaradi šibkejšega zunanjega cenovnega okolja.
 • Downstream čisti EBITDA je bil nižji za 13% in je znašal 866 milijonov USD, predvsem zaradi nižjih rafinerijskih in petrokemijskih marž.
 • EBITDA v segmentu Storitve za kupce (maloprodaja) je bil v četrtem četrtletju višji za 24%, na celoletni ravni pa za 18%.

21.2.2020 – Danes je Skupina MOL objavila svoje finančne rezultate za leto 2019. Navkljub izzivajočemu in spreminjajočemu se zunanjemu okolju ob koncu leta, je Skupina MOL v zadnjem četrtletju leta 2019 dosegla 598 milijonov EBITDA, v celotnem letu 2019 pa 2.44 milijarde USD čistega EBITDA, kar je več kot so bili zastavljeni nedavno nadgrajeni načrti. Denarni tok je bil nižji kot v letu 2018 saj družba aktivno izvaja svoje strateške projekte transformacije, vendar je ostal pozitiven z 356 milijoni USD.

Dejavnost raziskav in proizvodnje – Upstream: Proizvodnja je v zadnjem četrtletju leta 2019 zrasla in je v celotnem letu znašala 111.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan, kar je nad ravnijo planirane proizvodnje. Zaradi nižjih cen nafte in plina se to odraža v 17% nižjem EBITDA v primerjavi z rezultati leta 2018. Raziskave in razvoj ostajajo ključni generator denarnega toka Skupine MOL s skoraj 700 milijoni USD denarnega toka v letu 2019. Na področju Upstream-a je cilj Skupine MOL v letu 2020 uspešno zaključiti nakup in integrirati ACG polje, ki bo proizvedlo dodatnih 20.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Istočasno bo segment nadaljeval z generiranjem denarnega toka obstoječih sredstev z učinkovito proizvodnjo.

Dejavnost rafinerij in trženja – Downstream: Čisti EBITDA je v letu 2019 padel za 13% na 866 milijonov USD predvsem zaradi šibkejšega makro okolja. V zadnjem četrtletju leta 2019 je EBITDA padel za 21% na 191 milijonov USD v primerjavi s predhodnim letom, saj so bile tako rafinerijske kot petrokemijske marže ob koncu leta nižje. Ta trend se je izboljšal v januarju in februarju leta 2020. Povpraševanje po motornih gorivih v regiji je v letu 2019 ostalo zelo visoko z 3.4% rastjo, ki je podprla Downstream segment. Polyol projekt poteka v skladu z načrti; večja gradbena dela so se izvajala že v letu 2019, splošna stopnja dokončanja projekta je zdaj okrog 50%. Sprejela se je investicijska odločitev za nadgradnjo rafinerije v Reki, katere namen je spremeniti Downstream družbe INA v trajnostno in dobičkonosno poslovanje.

Storitve za kupce (maloprodaja) so bile zvezda uspešnosti v letu 2019, EBITDA je bil višji za 24% v zadnjem četrtletju leta 2019. To je bilo še eno močno leto z dvomestno rastjo prihodkov v segmentu Storitve za kupca. Segment je dosegel številne pomembne mejnike, vključujoč maržo na področju trgovskega blaga in storitev, ki je dosegla 30% celotne marže do konca leta. Konec leta je bilo v Skupini MOL že 877 prenovljenih prodajnih mest, ki vključujejo Fresh Corner ponudbo.

Plinski segment – Gas Midstream je v četrtem četrtletju dosegel 71 milijonov USD EBITDA, 48% več kot v predhodnem letu.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal:

»V letu 2019 smo dosegli zanesljive finančne rezultate, ki so bili celo nekoliko višji od našega nadgrajenega načrtovanega EBITDA in to navkljub šibkejšemu zunanjemu okolju. Tudi v naši načrtovani transformaciji smo dosegli pomembne mejnike. Dogovorili smo se za nakup večjega Upstream sredstva v Azerbejdžanu, dosegli smo 50% stopnjo dokončanosti našega Polyol projekta, naše Storitve za kupca (maloprodaja) pa so znova beležile rekordno leto. Z našim močnimi temelji in navkljub naraščajočim globalnim negotovostim, v leto 2020 gledamo z optimizmom. S pomočjo novih sredstev načrtujemo 2.5 milijarde USD EBITDA, ki nam bo znova generiral denarni tok za investicije za naše strateške projekte.«

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. S svojimi poslovnimi dejavnostmi in dinamično mednarodno ekipo, ki šteje več kot 25.000 ljudi, je aktivna v več kot 30 državah in beleži več kot 100 let izkušenj v industriji. Raziskovalne dejavnosti Skupine MOL in proizvodnja so podprte z več kot 80-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov, raznolik portfolio pa vključuje tudi proizvodnjo v 8 državah in raziskovalne dejavnosti v 13 državah. Skupina ima v lasti 4 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 9 državah Osrednje in Jugovzhodne Evrope.

Več informacij

Katja Grabrovec, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., T: +386 41 829 180

×