Spletne strani MOL Slovenija d.o.o. uporabljajo piškotke (majhne datoteke podatkov, ki se izmenjujejo med strežnikom in stranko), kar omogoča boljšo izkušnjo pri uporabi spletne strani za obiskovalce in s tem boljše storitve, ki so jih deležni.
Zbiramo tudi anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja naše spletne strani.


Več na Politika zasebnosti
Facebook Youtube Linkedin Instagram

PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO«

AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva MOL EVO. 

 

ORGANIZATOR 

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo 1 leto goriva MOL EVO« „AGENCIJA NOVELUS d.o.o. v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o. vam za vašo zvestobo podarjata celoletno zalogo goriva.“, katere organizator je Agencija Novelus d.o.o., Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, matična številka: 3571246000, ID za DDV: SI: 86192876  (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5952441000, ID za DDV: SI: 88362264. 

Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju. 

Pravilnik nagradne igre bo objavljen na internetnem naslovu www.mol.si ter na spletni strani www.zadenigorivo.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE 

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija goriva MOL EVO, blagovne znamke v lasti Skupine MOL, ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 1.12.2020 do vključno do 30.01.2021 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju MOL Slovenija d.o.o. 

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.mol.si ali www.novelus.eu. Zaposleni pri Organizatorju ali podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL in njihovi zaposleni v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati tudi njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z minimalnim točenjem vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici MOL Slovenija d.o.o. toči vsaj 20 litrov goriva MOL EVO. Ob izpolnitvi obrazca na spletni strani www.zadenigorivo.si, je udeleženec takoj vključen v končni žreb nagradne igre. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo iztočenih vsaj 20 litrov goriva.

4.3 S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. 

 

NAGRADNI SKLAD 

5. člen

5.1 Sklad nagrad vsebuje: 

GLAVNA NAGRADA: 1 x eno leto goriva MOL EVO (nagrada je izračunana glede na povprečno porabo goriva osebnega vozila v Sloveniji na podlagi podatkov statističnega urada na povezavi https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/1815420S.px/ in znaša 850 €. Nagrada se bo podelila v obliki darilnih bonov)

1x vračilo 3-kratnega zneska vašega računa ob točenju premium goriva 

5 x 100 EUR darilni boni za bencinske servise MOL (darilni bon velja tako za nakup goriva kot ostalih izdelkov v trgovini in Fresh Corner kotičkih)

5 x 50 € darilni set za nego avtomobila

4 x1.000 dodatnih točk zvestobe na vašo MOL FOR ME kartico (nagrada ne presega 42 EUR)

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave. 

 

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen

6.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi izpolnjenimi spletnimi prijavami. 

Glavno žrebanje se izvede 11.02.2021 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre. 

7. člen

7.1 O poteku elektronskega žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

DOBITNIKI NAGRAD 

8. člen

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov. 

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal davčni odtegljaj v višini 25% za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. 

Prejemnik nagradne igre je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na letni obračun dohodnine. 

 

PREVZEM NAGRAD 

9. člen

9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade v 30-ih dneh od datuma žrebanja, bodisi na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju, bodisi kot osebni prevzem na izbranem bencinskem servisu MOL – distribucija nagrade je odvisna od tipa podeljene nagrade. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. 

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo. 

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9.4 V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke: 

  • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  • Davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva). 

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko. 

9.5 Nagrada se ne podeli, izžrebanec pa izgubi pravico do nagrade, če izžrebanec: 

  • V roku 8 dni ne posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov,
  • Ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
  • Krši pravila ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način, 
  • Pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje, 
  • Nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prvega poskusa vročitve ali v primeru, 
  • Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade na komunikacijske poti, ki jih je nagrajenec v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval prireditelju.

9.6 Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo ali pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

9.7 V primeru, da se nagrada ne podeli zaradi razlogov navedenih v tem pravilniku se izvede ponovno žrebanje za posamezne nagrade, ki niso bile podeljene.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. 

VARSTVO PODATKOV 

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Agencija Novelus, Ulica Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15-ih dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

KONČNE DOLOČBE 

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.mol.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.Maribor, dne, 1.12. 2020
Organizator za MOL Slovenija, d.o.o.:

Agencija Novelus, d.o.o. 

×